FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Všeobecné podmienky

Vážený klient,

 

Vitajte na ceste za Vašim zdravím. Veríme, že úspech liečby je daný správnou kooperáciou klienta a terapeuta. V najbližších odsekoch by sme Vás radi oboznámili so všeobecnými podmienkami objednávania a rušenia termínov a základnými informáciami ohľadom chodu nášho zariadenia, ktoré by Vás mohli zaujímať. 

 

K našim fyzioterapeutom sa môžete objednať aj na základe vyšetrenia z iného zdravotníckeho zariadenia. Vzhľadom na iné, oveľa komplexnejšie postupy našich vyšetrujúcich odborníkov je ale lepšie prísť na vyšetrenie priamo k nám. Správy, MRI a RTG, ktoré sa týkajú Vášho problému môžete so sebou priniesť. Výsledkom nášho vyšetrenia je komplexný pohľad na Váš problém, samozrejme podrobne vysvetlený klientovi a následne stanovený postup liečby. Snažíme sa čo najviac zefektívniť priebeh liečby a preto je možné, že si klient prejde rôznymi terapeutmi na základe toho, na čo sa terapeuti špecializujú. Priebeh liečby taktiež sleduje vyšetrujúci a konzultuje Váš stav s inými odborníkmi. 

 

Na akýkoľvek termín sa môžete objednať mailom, telefonicky, cez aplikáciu FYZIO KLINIK, osobne na recepcii alebo prostredníctvom kontaktného formuláru na webovej stránke. Na terapiu je vhodné priniesť si so sebou pohodlné prezlečenie a prezuvky, ktoré slúžia len na presuny v rámci budovy kliniky. 

 

Pred budovou FYZIO KLINIK máte k dispozícii 20 parkovacích miest na stráženom parkovisku a 2 invalidné parkovacie miesta za budovou spolu s bezbariérovým vstupom do kliniky. Na parkovisko sa dostanete zazvonením na rampu, ktorá vedie pred alebo za budovu kliniky. Naša recepcia Vám ochotne otvorí rampu. 

 

Zrušenie termínu je bez sankcie možné najneskôr 8 hodín pred termínom. V opačnom prípade si účtujeme sankciu vo výške danej terapie alebo vyšetrenia. Zrušenie termínu menej ako 8 hodín cez aplikáciu nie je možné, systém Vás presmeruje na priamy hovor na recepciu.  

 

Našim klientom ponúkame možnosť rôznych zliav vo forme bonusových balíkov. Ponuku balíkov nájdete na: https://fyzioklinik.sk/clanok/bonusovy-system 

Vybraný typ balíka si môžete zakúpiť u nás na recepcii. 

 

Súčasťou našej filozofie je komplexný pohľad na problém. Veríme, že úspešná liečba nie je len o hodine strávenej u nás, ale aj o náprave rôznych činností vo Vašom živote. Naši terapeuti Vám vedia pomôcť v rôznych oblastiach, preto sa neváhajte opýtať. Či už je to Váš obľúbený šport, sedavé zamestnanie, dlhodobé sedenie za volantom, obľúbený druh relaxu alebo vysporiadanie sa s každodenným stresom. Úspech liečby ovplyvňuje množstvo faktorov. K našej práci pristupujeme s heslom „Nechceme pacienta liečiť, chceme ho vyliečiť“.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK / FYZIOKLINIK s.r.o.

Článok I.

Úvodné ustanovenie

Spoločnosť FYZIOKLINIK, s.r.o., IČO: 46242180, so sídlom Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava (ďalej len „FYZIO KLINIK“), zastúpená konateľmi Tomášom Malárikom a Mgr. Ninou Hajdu vydáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb tento reklamačný poriadok, ktorý zabezpečuje jednotný a rýchly postup vybavovania reklamácií vád tovaru zakúpeného kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom spoločnosti FYZIO KLINIK.

 

Článok II.

Všeobecné ustanovenia

 1. Spoločnosť FYZIO KLINIK zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar počas jeho prevzatia kupujúcim.
 2. Pri použitom tovare FYZIO KLINIK nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu FYZIO KLINIK nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 3. Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, FYZIO KLINIK zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
 4. Záručná doba pri tovare, ktorý nie je spotrebným tovarom, je 24 mesiacov. Spotrebný tovar si musí zachovať svoju kvalitu do dátumu minimálnej trvanlivosti a svoju bezpečnosť do dátumu spotreby vyznačeného na obale. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo k nemu pripojenom návode vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 5. Záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom môže FYZIO KLINIK poskytnúť tiež vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame; záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho sídlo, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
 6. Pokiaľ FYZIO KLINIK kupujúcemu nevydá pri predaji tovaru záručný list, na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady postačuje doklad o kúpe vystavený FYZIO KLINIK a odovzdaný kupujúcemu.
 7. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručovaný kupujúcemu poštou, alebo kuriérskou službou začína záručná doba plynúť od prevzatia tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

 

Článok III.

Spôsob uplatnenia reklamácie

 1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.
 2. Zakúpený tovar je kupujúci oprávnený reklamovať osobne na nasledovnej adrese: 
  FYZIO KLINIK
  Mlynské nivy 61/A 
  Ružinov, 821 05 Bratislava (ďalej len „reklamačná adresa“) 
 3. Spolu s reklamovaným tovarom je kupujúci povinný FYZIO KLINIK odoslať, príp. odovzdať tiež doklad o kúpe reklamovaného tovaru, príp. záručný list (ďalej spolu ako „príslušné doklady“), popísať dôvod reklamácie, ako aj vyplniť formulár reklamácie, kde o.i. popíše dôvod reklamácie. V popise dôvodu reklamácie je kupujúci povinný určito a zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči FYZIO KLINIK zo zodpovednosti za vady uplatňuje, uviesť číslo účtu na účely prípadného vrátenia platby, e-mailovú adresu, alebo inú (poštovú) adresu na účely komunikácie s FYZIO KLONIK a príp. tiež telefonický kontakt (ďalej len „popis reklamácie“).
 4. V prípade reklamácie realizovanej poštou, alebo kuriérskou službou Vám odporúčame zasielať tovar spolu s príslušnými dokladmi na reklamačnú adresu ako doporučenú zásielku zreteľne označenú slovom „REKLAMÁCIA“. Dobierku nepreberáme - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci FYZIO KLINIK na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
 5. V prípade, ak bude kupujúcemu vystavený záručný list v ktorom je uvedený iný podnikateľ určený na opravu tovaru, ktorý je v mieste FYZIO KLINIK alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, je kupujúci povinný uplatniť právo na opravu tovaru u tohto podnikateľa. Podnikateľ určený na opravu tovaru je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji medzi FYZIO KLINIK a kupujúcim.
 6. Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa vyššie uvedeným spôsobom neuplatnili v záručnej dobe.
 7. Kupujúci môže reklamovať iba vadný tovar, a nemá nárok na vrátenie alebo výmenu tovaru, ktorý je bez vád. Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po zakúpení.

 

Článok IV.

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu a to najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 2. Reklamácia sa nevzťahuje na vadu, ktorá bola spôsobená nesprávnou manipuláciou alebo používaním tovaru v rozpore s jeho účelom. 
 3. FYZIO KLINIK je oprávnený vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, alebo ak sa vada týka len jeho súčasti, vymeniť danú súčasť, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti; ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru.
 4. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým FYZIO KLINIK nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 5. Ak ide o odstrániteľnú vadu, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 3-tí krát) po oprave alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady) tovar riadne užívať, je kupujúci oprávnený požadovať výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 7. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, ktorá však nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
 8. Ak FYZIO KLINIK predáva vadný alebo použitý tovar za zníženú cenu z tohto dôvodu, kupujúci nie je oprávnený reklamovať vadu, pre ktorú bola cena znížená. Ak má však predmetný tovar so zníženou ďalšiu (inú) vadu, nesúvisiacu so zníženou cenou, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
 9. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

 

Článok V.

Spôsob vybavenia reklamácie

 1. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 2. O prijatí reklamácie je FYZIO KLINIK povinný vydať kupujúcemu potvrdenie. Potvrdením o prijatí reklamácie sa rozumie najmä kópia reklamačného protokolu so záznamom o prijatí reklamácie alebo kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.
 3. FYZIO KLINIK je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Viazaná je pri tom rozhodnutím kupujúceho o tom, ktoré z práv v zmysle článku IV. uplatňuje.
 4. O určení spôsobu vybavenia reklamácie je FYZIO KLINIK oprávnený informovať kupujúceho odoslaním správy na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.
 5. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 6. O vybavení reklamácie je FYZIO KLINIK povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomným potvrdením o vybavení reklamácie sa rozumie kópia reklamačného protokolu so záznamom o vybavení reklamácie alebo kupujúcemu adresovaný list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.
 7. Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“). Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým FYZIO KLINIK vybaví jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že FYZIO KLINIK porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na FYZIO KLINIK so žiadosťou o nápravu. Ak FYZIO KLINIK žiadosť kupujúceho zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má kupujúci právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh“). ARS sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“). Návrh môže kupujúci podať u subjektu ARS v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice; Návrh môže kupujúci podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle Ministerstva www.economy.gov.sk, webovom sídle SOI www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy ARS dostupnej na webovej stránke EÚ ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí ARS v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.

 

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

 1. Na právne vzťahy upravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje len na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na všetky zmluvy dohodnuté a uzavreté medzi predávajúcim a kupujúcim ak je ich predmetom predaj tovaru spoločnosťou FYZIO KLINIK.
 3. Spoločnosť FYZIO KLINIK si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Zmena reklamačného poriadku je účinná odo dňa vydania jeho nového znenia.


Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 13.5.2019

 

S priateľským pozdravom,

Váš tím FYZIO KLINIK